oferta

Oferta

Główne zalety zewnętrznej księgowości :

 • wspólna księgowość dla wszystkich oddziałów firmy jest zlokalizowana w jednym miejscu,
 • Klient nie musi nabywać drogiego systemu informatycznego i dbać o jego aktualizacje,
 • Klient nie musi ryzykować rekrutacji niewłaściwych pracowników księgowości, ponosić wygórowanych kosztów ich wynagrodzeń z narzutami, angażować się w kontrolę pracownika i jego pracy – oszczędza zatem swój czas i pieniądze,
 • Klient ponosi stałe zryczałtowane koszty prowadzenia księgowości,
 • Klient przenosi odpowiedzialność za świadczone usługi na wykonawcę-zleceniobiorcę.

Informacje na temat stanu finansów i wysokości podatków przekazujemy w dogodnej dla Klienta formie (poczta elektroniczna, fax, wyniki księgowe on-line).

Możliwość obsługi Klientów w języku angielskim.

 

Oferowane usługi :

 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z polską ustawą
    o rachunkowości.

Usługa obejmuje w szczególności :

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • formułowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • dekretacja dokumentów źródłowych,
 • pomoc w opracowaniu zasad obiegu dokumentów,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia sprawozdań w KRS i Monitorze B,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, NBP,
 • analizę dochodu z uwzględnieniem dowolnych centrów przychodów i kosztów,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.

 

2. Książka przychodów i rozchodów (kpir) oraz ewidencja przychodów - ryczałt.

Usługa obejmuje w szczególności :

 • prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia  oraz sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych,
 • bieżące doradztwo finansowo-księgowe.

 

3. Wszystkie usługi księgowe obejmują standardowo również obsługę podatkową,
    a w szczególności :

 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • ustalanie wysokości zaliczek podatków dochodowych,
 • sporządzanie oraz wysyłanie wszystkich obowiązkowych deklaracji podatkowych (VAT,PIT,CIT,PCC i innych),
 • bieżąca informacja o wysokości podatków,
 • reprezentowanie podatnika w urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

 

4. Kadry i płace.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje w szczególności :

 • obliczanie wynagrodzeń,
 • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej w oparciu o przepisy prawne,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej ZUS pracowników i zleceniobiorców,
 • rozliczenia z ZUS – przekaz elektroniczny,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
 • ewidencje / raporty o nieobecnościach pracowników,
 • sporządzanie obowiązkowych imiennych informacji o dochodach pracowników (PIT-11, IFT, i inne),
 • reprezentowanie płatnika w ZUS i urzędzie skarbowym oraz podczas kontroli.

 

5. Wyprowadzanie zaległości w dotychczasowo prowadzonych księgach rachunkowych
    obejmujące :

 • korekty księgowań,
 • uzupełnienia księgowań,
 • korekty deklaracji podatkowych z poprzednich okresów.

 

6. Pomoc w rejestrowaniu spółek i działalności osób fizycznych :

 • rejestracja w KRS,
 • rejestracja w GUS (Regon),
 • rejestracja w urzędzie skarbowym,
 • zgłoszenie w ZUS.

Szybki kontakt:

Tel.: 22 405 21 02 do 03
Fax : 22 828 62 38
e-mail: tewaimpex@tewaimpex.pl
glowna glowna onas onas oferta oferta ksiegowosc_online ksiegowosc_online cennik cennik kontakt kontakt